ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Το γραφείο μας ακολουθώντας τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας προσφέρει στους πελάτες του τις ακόλουθες υπηρεσίες γεωδαιτικών εφαρμογών:

 • Αποτύπωση - κτηματογραφήσεις
 • Εξαρτήσεις, τριγωνισμοί
 • Χαράξεις Οικοδομών & Τεχνικών Έργων
 • Οριοθετήσεις Οικισμών
 • Οριοθετήσεις Αιγιαλού
 • Οριοθετήσεις Ρεμάτων και Οικοδομικών Γραμμών
 • Πράξεις Αναλογισμού, Πράξεις Εφαρμογής
 • Μεμονωμένες Π. Ε. - Διορθωτικές Π.Ε.
 • Ιδιωτική Πολεοδόμηση - Π.Ε.Ρ.ΠΟ.
 • Διορθώσεις Κτηματολογίου
 • Αποτυπώσεις με DRONE

Μετρήσεις με γεωδαιτικές μεθόδους


Οι πρακτικές μετρήσεις με Γεωδαιτικές μεθόδους υλοποιούνται σε δύο φάσεις:

 • Μετρήσεις στο ύπαιθρο
 • Υπολογισμοί στο γραφείο
Υπαίθριες μετρήσεις

Κατά την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας, όπου το ζητούμενο είναι η αποτύπωση μια συγκεκριμένης περιοχής, οι μετρήσεις γίνονται επί τόπου με χρήση Τοπογραφικών οργάνων όπως ο Θεοδόλιχος, τα EDM, οι Μετρητικές κορδέλες ή με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, δηλαδή με Γεωδαιτικούς σταθμούς (Total stations) και Γεωδαιτικά GPS ακριβείας. Οι μετρήσεις που γίνονται αφορούν, στην ουσία, γωνίες και αποστάσεις μεταξύ συγκεκριμένων σημείων, που καλούνται γεωδαιτικά σημεία και που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία της μέτρησης.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται κατά τη διαδικασία των μετρήσεων είναι συγκεκριμένη και έχει ως σκοπό την απαλοιφή των σφαλμάτων που υπεισέρχονται στις εργασίες. Συγκεκριμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η Εμπροσθοτομία, η Οπισθοτομία, η Ταχυμετρία και άλλες. Κάθε μία από τις μεθόδους αυτές καθορίζει συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένο τρόπο χρήσης των οργάνων για τη λήψη των μετρήσεων.

Υπολογισμοί

Οι υπολογισμοί έχουν να κάνουν με τριγωνομετρικές και στατιστικές πράξεις που αποσκοπούν στο να μετατρέψουν τις γωνίες και τις αποστάσεις σε συντεταγμένες σημείων ως προς κάποιο σύστημα αναφοράς αλλά και τον υπολογισμό των σφαλμάτων και της ακρίβειας των μετρήσεων. Κατά τη διαδικασία των υπολογισμών χρησιμοποιούνται υπολογιστικά προγράμματα ή και εξειδικευμένα λογισμικά (ιδίως σε περιπτώσεις μετρήσεων GPS), που διευκολύνουν τις παραπάνω πράξεις. Επίσης, χρησιμοποιούνται σχεδιαστικά προγράμματα CAD / CAM για τη σχεδίαση της περιοχής που έχει μετρηθεί, βάσει των συντεταγμένων που υπολογίστηκαν κατά τη διαδικασία.

Οι εργασίες αυτές εμπεριέχουν πολύ σημαντικούς και δύσκολους υπολογισμούς που απαιτούν ανώτερες γνώσεις μαθηματικών, ιδίως όταν υπάρχουν απαιτήσεις μεγάλης ακρίβειας ή όταν οι μετρήσεις αφορούν μεγάλες εκτάσεις (λόγω της καμπυλότητας της Γης). Η χρήση των τελευταίων τεχνολογιών, όμως, ευνοεί την εύκολη εφαρμογή των απαραίτητων μεθόδων σε τέτοιες εργασίες και επιταχύνει τη διαδικασία, ενώ εξασφαλίζει, παράλληλα, την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.